Política de privacitat

Dades del responsable del fitxer:

Identitat: Consell Insular de Formentera

Adreça: Plaça de la Constitució, 1, 07860 Sant Francesc, Illes Balears

Telèfon​: 971 317 922

Email: premsa@conselldeformentera.cat

Finalitats del tractament.

L’informem que les dades que ens faciliti per qualsevol mitjà (pàgina web, correu electrònic, formularis en paper, i/o qualsevol altre document) seran incorporats un fitxer titularitat de Consell Insular de FormenteraConsell Insular de Formentera tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició que ens formulin les persones interessades.

Comunicacions informatives​: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre activitats, articles d’interès i informació general via correu electrònic.

Legitimació.

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis informacionals , així com per a l’enviament de comunicacions comercials dutes a terme per Consell Insular de Formentera.

Com obtenim les seves dades?

Consell Insular de Formentera obté les seves dades facilitades directament per vostè. Les dades que tractarem inclouen informació de caràcter identificatiu i informació de contacte.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Tractarem les seves dades personals mentre siguin necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recaptats. Si cancel·la tots els contractes, vostè podrà:

  • Mantenir el consentiment per a desenvolupar accions informatives: tractarem les seves dades per a les accions comunicatives que hagi consentit. Considerarem que ha triat aquesta opció si no revoca el consentiment expressament.
  • Revocar el consentiment per a desenvolupar accions informatives: cancel·larem les seves dades mitjançant el bloqueig d’aquests.

Amb aquest bloqueig, Consell Insular de Formentera no tindrà accés a les seves dades i solament els tractarà per a la seva posada a disposició a les Administracions Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, per a l’atenció de les possibles responsabilitats relacionades amb el tractament de les dades, en particular per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Conservarem les seves dades bloquejades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, si és el cas, en les relacions contractuals mantingudes amb Consell Insular de Formentera, procedint a la supressió física de les seves dades una vegada transcorreguts aquests terminis.

Destinataris.

No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països. Com a encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

  • Organismes Públics, Agència Tributària, Jutges i Tribunals i, en general, Autoritats competents, quan Consell Insular de Formentera tingui l’obligació legal de facilitar els.
  • Google LLC, amb domicili en 1600 AmphitheatreParkway, 94043, Mountain View (Califòrnia), els Estats Units, que presta els serveis de GSuite, consistents en serveis de computació en el núvol i de correu electrònic. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ . Google participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre els EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea a els principis derivats del Privacy Shield. Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield en la web del Departament de Comerç dels EUA: https://www.privacyshield.gov/welcome . Així mateix, pots comprovar l’adhesió de Google al Privacy Shield en el següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001l5aai&status=active    Facebook Ireland, Ltd. amb domicili en 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlanda. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation.
  • Facebook participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre els EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield. Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield en la web del Departament de Comerç dels EUA: https://www.privacyshield.gov/welcome  Al marge de les anteriors comunicacions de dades, Consell Insular de Formentera compta amb la col·laboració d’alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten les referides dades en nom i per compte de Consell Insular de Formentera a conseqüència de la seva prestació de serveis.

Procedència.

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona els nostres col·laboradors són les següents:Dades d’identificació.Adreces electròniques.No es tracten dades especialment protegides.

Drets.

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a Consell Insular de Formentera estem tractant dades personals que els concerneix, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Consell Insular de Formentera deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació enfront de Consell Insular de Formentera en l’adreça indicada més amunt, adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades o en l’e-mail premsa@conselldeformentera.cat 

Actualitzacions i modificacions.

Consell Insular de Formentera es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al web.

Canal de comunicació i suport.

Les persones interessades podran comunicar qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política en la següent adreça: premsa@conselldeformentera.cat. 

Responsabilitat i Obligacions del prestador.

Responsabilitats respecte als continguts:

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general, així com té una finalitat i efectes exclusivament informatius dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial.

Consell Insular de Formentera s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del lloc web a conseqüència de la informació continguda en ella.

Consell Insular de Formentera rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per Consell Insular de Formentera o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines webs (links):

Els enllaços introduïts en https://saladepremsa.consellformentera.com/ són de caràcter merament informatiu i, per tant, Consell Insular de Formentera no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web. En conseqüència,Consell Insular de Formentera declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

Responsabilitat en el supòsit en què aquesta pàgina sigui el destí de l’enllaç introduït en una altra pàgina:

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al lloc web de Consell Insular de Formentera haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i haurà de constar de manera expressa el seu atorgament. Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia direcció de Consell Insular de Formentera ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de Consell Insular de Formentera, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de Consell Insular de Formentera, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines del web.

No es donarà cap mena d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de Consell Insular de Formentera.

Si volgués fer constar algun signe distintiu de Consell Insular de Formentera com a marques, logos, denominació haurà de comptar amb l’autorització per escrit.

El Titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de Consell Insular de Formentera.

Es prohibeix, excepte autorització expressa de Consell Insular de Formentera, donar d’alta els elements de text de la marca o del logo, el nom de domini o la denominació social de Consell Insular de Formentera com a paraula clau (metatags o metanames) per a la cerca de llocs webs realitzada a través de cercadors.

Consell Insular de Formentera no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç. L’establiment de l’enllaç no implica l’existència d’alguna mena de relació, col·laboració o dependència de Consell Insular de Formentera amb el titular d’aquesta pàgina web.

Responsabilitat aspectes tècnics.

Consell Insular de Formentera no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web igual que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible.

Consell Insular de Formentera no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

Obligació dels usuaris.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que Consell Insular de Formentera pugui sofrir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

Respecte a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi Consell Insular de Formentera relativa a l’ús del lloc. A aquest efecte Consell Insular de Formentera es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

Durada i Modificació.

Consell Insular de Formentera tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de manera unilateral, totalment o parcialment. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment que siguin modificades de manera total o parcial per Consell Insular de Formentera.

Consell Insular de Formentera podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre https://saladepremsa.consellformentera.com  que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de manera individual a l’usuari per aquesta.

Legislació i Jurisdicció.

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola.Els usuaris i Consell Insular de Formentera sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d’aquesta nota legal als Jutjats i Tribunals d’Eivissa.

Política de cookies

Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals.

Què són les cookies i per a què les usem?

Una cookie o galeta informàtica és un petit arxiu d’informació que es guarda en el seu navegador cada vegada que visita la nostra pàgina web.

La utilitat de les cookies és guardar l’historial de la seva activitat en la nostra pàgina web, de manera que, quan la visiti novament, aquesta pugui identificar-li i configurar el contingut de la mateixa sobre la base dels seus hàbits de navegació, identitat i preferències.

Una cookie és inofensiva, no conté codi maliciós o malintencionat (ex. virus, troians, cucs, etc.) que pugui danyar la seva terminal (ordinador, telèfon intel·ligent, tauleta, etc.), però sí que té cert impacte sobre el seu dret a la protecció de les seves dades, perquè recull determinada informació concernent a la seva persona (hàbits de navegació, identitat, preferències, etc.).

Quina informació guarda una cookie?

Les cookies no solen recollir categories especials de dades personals (dades sensibles). Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc.

Quin tipus de cookies existeixen?

Amb caràcter general, existeixen cinc tipus de cookies:

Cookies tècniques:

Són les cookies més bàsiques. Permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de personalització:

Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

Cookies d’anàlisis:

Són aquelles que permeten al responsable d’aquestes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquesta mena de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

Cookies publicitàries:

Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si és el cas, el responsable hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

Cookies de publicitat comportamental:

Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si és el cas, el responsable hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d’aquest.

Què són les cookies pròpies i les de tercers?

Cookies de pròpies:

Les cookies pròpies són aquelles que es generen i gestionen pel propi responsable que presta el servei sol·licitat per l’usuari.

Cookies de tercers:

Són aquelles que es generen per altres entitats diferents al propi responsable (serveis o proveïdors externs, com per exemple Google).

Quin tipus de cookies guarda la nostra pàgina web?

A continuació, procedim a relacionar el tipus de cookies que guarda la nostra pàgina web i la finalitat d’aquestes:

Tipus de cookieFinalitatQuan i com es guarda
Plug-in de xarxes socialsPermetre a l’usuari compartir continguts amb membres d’una determinada xarxa social. Propietari: Xarxa social que posa la cookie (Twitter Inc., Facebook Inc., …)Quan hi ha algun plugin o botó de compartir en alguna xarxa social
Google AnalyticsPer a realitzar les estadístiques d’ús de la web utilitzem les cookies amb la finalitat de conèixer el nivell de recurrència dels nostres visitants i els continguts que resulten més interessants. D’aquesta manera podem concentrar els nostres esforços a millorar les àrees més visitades i fer que l’usuari trobi més fàcilment el que cerca. En el Lloc web pot utilitzar-se la informació de la seva visita per a realitzar avaluacions i càlculs estadístics sobre dades anònimes, així com per a garantir la continuïtat del servei o per a realitzar millores en els seus llocs web. Per a més detalls, consulti en el següent enllaci la política de privacitat http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ Propietari: Google Inc.Quan accedeix a la pàgina

Què puc fer amb les cookies? 

Les cookies poden ser esborrades, acceptades o bloquejades, segons desitgi, per a això només ha de configurar convenientment el navegador web. En qualsevol moment, pot impedir la instal·lació de cookies (bloqueig) en el seu equip mitjançant l’opció corresponent del seu navegador, però en aquest cas no podrem assegurar-li el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web. A continuació, li facilitem els enllaços per a la gestió i bloqueig de cookies depenent del navegador que utilitzi: