El Ple del Consell Insular de Formentera aprova per unanimitat instar el Govern que creï l’Agència d’Emergència de les Illes Balears per dotar correctament el servei de bombers

El Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat per unanimitat una proposta plantejada per l’equip de Govern per instar el Govern balear a la creació de l’Agència d’Emergències de les Illes Balears, tal com preveu la Llei 3/2006 de 30 de març, de gestió d’emergències de les illes Balears, amb l’objectiu de dotar el servei de prevenció i extinció d’incendis del Consell Insular de Formentera del personal necessari i suficient per oferir un servei de qualitat i garantir el finançament, així com millorar la coordinació entre serveis.

Així mateix, s’insta el Govern a realitzar un estudi que analitzi la càrrega real de feina que suporta el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament del Consell de Formentera, posant com a base el context demogràfic de l’illa i l’evolució dels serveis prestats pel cos de bombers durant els últims anys a fi de proposar la composició i el dimensionament més adequat de la plantilla per oferir un servei òptim al ciutadà.

Segons ha explicat el conseller de Seguretat Ciutadana, Óscar Portas, “actualment el Consell de Formentera compta amb un cap de bombers, dos caporals i dotze bombers per realitzar totes les labors necessàries en prevenció i extinció d’incendis”, uns recursos humans que ha qualificat d’“insuficients per garantir les bones condicions de treball dels bombers i, per tant, del servei”.

Portas ha recordat que la Llei de gestió d’emergències, en la seva disposició addicional quarta, especifica que correspon a l’equip de Govern, mitjançant la conselleria competent en matèria d’emergències, impulsar les accions necessàries perquè tot el territori de la comunitat autònoma disposi d’un servei integral i homogeni de prevenció i d’extinció d’incendis i salvament, amb les prestacions humanes i adequades i els índexs similars d’eficàcia i d’eficiència a qualsevol lloc de Balears, d’acord amb les dotacions mínimes i estàndards de qualitat que es determinin.

Assenyala la Llei a més que “donades les singularitats territorials i administratives de l’illa de Formentera, el Govern de les illes Balears ha de prestar al Consell de Formentera suport tècnic, administratiu i de gestió addicionals per garantir la prestació integral dels serveis municipals en la totalitat del territori de Formentera”.

D’altra banda, el Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat facultar al Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa perquè efectuï el procediment administratiu que faci falta i adopti els acords d’interpretació del contracte present amb l’UTE GIREF i, així mateix, per efectuar eventuals modificacions del contracte per a la redacció dels projectes, la construcció, la posada en marxa i l’explotació d’algunes instal·lacions de tractament integral de residus municipals contemplada en el Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans d’Eivissa i Formentera (PDSGRUEF) i totes les actuacions que comporti.

D’aquesta manera, s’entendrà que per a l’Estació de Transferència de Formentera el termini de 25 anys comença l’1 de febrer de 2007 i finalitzarà el 31 de gener de 2032. Per a l’abocador de Ca na Putxa comença l’1 de maig de 2007 i finalitzarà el 30 d’abril de 2032. Quant a la planta de tractament, comença l’1 d’abril de 2021 i finalitzarà el 31 de març de 2046.

Així mateix, una vegada interpretat el còmput del terme del contracte s’haurà de procedir, en cas que sigui necessari, reequilibrar el règim econòmic i financer. També, a partir d’aquest acord, serà la Junta de Govern de Formentera, com a òrgan de contractació segons la Llei de Consells Insulars, qui adoptarà les resolucions que siguin necessàries com a actuacions intermèdies i finals a propòsit de la interpretació del contracte present i d’eventuals modificacions.

S’haurà de convocar així mateix l’equip de treball integrat per funcionaris de les dues corporacions per treballar de manera conjunta a propòsit de l’actuació present sobre la interpretació del contracte, així com per a eventuals modificacions futures, i analitzar les conseqüències econòmiques que es puguin derivar.

Finalment, s’ha acordat que abans de l’aprovació final de la interpretació del contracte pel Consell Executiu del Consell d’Eivissa, així com d’eventuals modificacions futures, s’haurà de demanar al Consell de Formentera la seva opinió, que correspondrà adoptar a la Junta de Govern.

El Ple ha aprovat al seu torn per unanimitat una proposta presentada pel Grup Gent per Formentera per instar el Govern balear a implementar les mesures necessàries per reduir les llistes d’espera i garantir a Formentera l’accés a les especialitats mèdiques més saturades i que garanteixi que les especialitats mèdiques més importants per a la salut i la vida dels malalts siguin accessibles de manera contínua a l’hospital de Formentera.

Així mateix, s’insta el Govern a implementar el servei d’oftalmologia a l’hospital de Formentera.

La consellera de Benestar Social, Cristina Costa, ha justificat el seu vot afirmatiu a aquesta iniciativa “perquè és important que tots anem a una en aquest sentit”. Encara que li consta que des del Govern balear s’està treballant sobre aquest tema, Costa ha deixat clar que “tenim el mateix dret que altres illes a tenir aquests serveis mèdics”.

El Ple ha donat llum verda, també per unanimitat, a una proposta transaccionada entre l’equip de Govern i Gent per Formentera per instar el Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible de fer extensiva la bonificació del preu del servei d’autobús, tren i metro a les illes Balears. A més, s’insta el Govern balear al fet que reclami al Govern d’Espanya que l’ajuda que rebin les illes Canàries s’estengui a les Balears.

L’equip de Govern del Consell Insular de Formentera ha donat compte al ple al seu torn l’aprovació de la creació d’una Junta de Govern especial per a tramitar el procediment d’adjudicació d’amarraments i fondejos en les instal·lacions de s’Estany des Peix, així com els procediments i recursos que es derivin d’aquestes adjudicacions. Aquesta Junta de Govern estarà presidida pel vicepresident tercer de la institució, José Manuel Alcaraz, i pels consellers Cristina Costa, Eva Nieto i Artal Mayans.

Un altre assumpte del qual s’ha adonat en la sessió d’avui és del nomenament de la directora de la Residència i Centre de Dia de Formentera, Carla Tur Yern, i del gerent de Promoció Turística, Leornardo Metastasio.

Així mateix, s’ha informat el Ple del nomenament dels membres que formaran part de la Ponència Tècnica d’Artesania del Consell Insular de Formentera durant la present legislatura.

Compartir