El Ple de Formentera dona llum verda a la modificació de l’ordenança de la zona blava i a l’Ordenança fiscal reguladora de la retirada de vehicles

El Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat definitivament, amb el vot a favor de l’equip de Govern, l’abstenció del Grup PSOE i el vot en contra del Grup GxF, la modificació de l’Ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles a les àrees i vies públiques dels nuclis urbans de Formentera, després de la desestimació de les al·legacions presentades pel grup Gent per Formentera i per un particular.

Entre els canvis que es duran a terme destaca que les places d’alta rotació, denominades places ‘15 minuts’, passin a tenir un temps màxim d’estacionament de 30 minuts, la qual cosa es considera un temps raonable «perquè ha quedat demostrat que 15 minuts són actualment insuficients», ha manifestat Castelló.

Una altra de les modificacions plantejades és «ampliar o uniformar el temps que els residents disposen per poder estacionar a les places amb tipologia zona blava a 72 hores». D’aquesta manera es produiria un estalvi de 4.000 euros anuals per realitzar les diferents modificacions d’horaris per a cada temporada, ja que només s’hauria de fer una vegada.

També es modifiquen els períodes d’ampliació de l’estacionament regulat en els diferents nuclis urbans de Formentera:

-Tot l’any a la Savina.

-De l’1 d’abril al 31 d’octubre a la resta de nuclis urbans de l’illa.

Es modifiquen també els horaris de pagament de l’estacionament regulat:

– Temporada d’hivern (01/11 al 30/04): de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Dissabtes de les 9 a les 14 hores.

– Temporada d’estiu (01/05 al 31/10): de dilluns a dissabte de 9 a les 14 hores i de les 16 als 21 hores (als pobles). Cada dia de 9 a les 14 hores i de 16 a les 21 hores (la Savina i es Pujols).

El Ple ha aprovat per unanimitat instar la Direcció General del Servei d’Ocupació Estatal (SEPE) a prendre, de manera urgent, totes les mesures necessàries perquè es presti un servei presencial suficient i adequat durant tot l’any a l’illa de Formentera.

Segons ha exposat el conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular, José Manuel Alcaraz, el SEPE ha de prestar a Formentera serveis similars als oferts en la resta de les illes com l’assistència personalitzada, gestió de demandes dels treballadors relacionades amb prestacions per desocupació, ERTO i tramitació d’ajudes, entre altres, a més de gestió per a empreses i serveis per a les administracions públiques. “En aquests moments el SEPE no disposa de cap servei d’atenció presencial a la nostra illa i aquesta situació es prolonga ja des de fa un parell d’anys”, ha assenyalat Alcaraz.

Això genera malestar en els usuaris, que veuen que no tenen el mateix dret que els ciutadans de la resta de les illes, mentre que el SEPE s’empara en el fet que, per a sol·licitar qualsevol prestació per desocupació, no és necessari acudir presencialment a les seves oficines ja que es pot presentar una presol·licitud a través de la seva pàgina web o a través de l’Oficina Virtual que atén telefònicament els usuaris. “Això significa aprofundir en la bretxa digital i és una clara discriminació per als usuaris de Formentera respecte a qualsevol altra illa o província que disposa de personal del SEPE per a l’atenció diària”, ha denunciat el conseller”, que ha indicat al seu torn que en molts casos el SEPE no respon a les sol·licituds que es formulen a través de la web ni a través del telèfon “i és una tasca molt complicada aconseguir una cita per a tractar de resoldre qualsevol necessitat dels ciutadans”.

Una altra modificació que s’ha aprovat en la sessió plenària del Consell Insular de Formentera, amb el vot a favor de l’equip de Govern, l’abstenció del Grup PSOE i el vot en contra del Grup GxF, és la modificació de l’article 4 de l’Ordenança fiscal reguladora de la retirada de vehicles o objectes pesats o voluminosos de la via pública i custòdia d’aquests.

“Hem hagut de realitzar aquesta modificació perquè l’ordenança és de 2012 i està més que caducada”, ha explicat el Conseller de Seguretat Ciutadana, Óscar Portas. “Ens hem adonat que era un servei molt deficitari i l’única cosa que hem fet és actualitzar-ho a la realitat actual”, ha matisat el conseller, que ha recalcat que l’objectiu últim d’aquesta modificació és lluitar contra aquelles persones incíviques que no aparquen bé i conscienciar a la gent per a millorar la seguretat viària a Formentera.

D’aquesta manera, la retirada de camions, autobusos o altres objectes de la via pública amb un pes superior als 3.500 kg serà de 250 euros, la retirada de turismes i furgonetes ascendirà a 140 euros, la retirada nocturna (de 22 a 7 hores) i en festius serà de 160 euros, la immobilització o cep costarà 60 euros i la retirada de *quads 135 euros (165 en horari nocturn i festius) i la seva immobilització 500 euros. Quant a motocicletes, el cost de la retirada serà de 100 euros (130 en horari nocturn i festius) i 50 euros la seva immobilització. Finalment, la retirada de bicicletes i patinets serà de 35 euros. Els serveis nuls amb presència de grua tindran un cost de 50 euros, mentre que la custòdia en el dipòsit municipal tindrà un cost per dia de 25 euros per a camions i autobusos de pes superior als 5.000 kg, 22 euros als de pes inferior a 5.000 kg, 10 euros per als turismes i furgonetes, 8 euros per als quads, 5 euros per a les motocicletes i 3 euros per a bicicletes i patinets.

L’equip de Govern ha donat compte al seu torn al Ple de la incorporació a la plantilla i al catàleg de llocs de treball del Consell per al mandat 2023-2027 de les places de director d’insular de Litoral, director insular de Gestió Ambiental i Mobilitat i de director insular de Turisme. Totes aquestes places tindran una retribució bruta anual de 43.911 euros bruts anuals en 14 pagues.

També s’ha donat compte de la decisió d’abonar a la Universitat de les illes Balears un total de 27.600,80 euros en concepte de segon pagament de la subvenció atorgada per al projecte Impactes de contaminants emergents en Posidònia de Formentera-Impefora, després de la justificació presentada per la Universitat.

S’ha donat compte també de l’informe favorable del Consell Insular de Formentera a la sol·licitud efectuada per l’Ajuntament d’Eivissa sobre el trasllat dels protocols notarials del districte notarial d’Eivissa, que inclou Formentera, que hagin aconseguit i aconsegueixin progressivament els cent anys d’antiguitat, al Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, el titular de la qual és l’Ajuntament d’Eivissa. Aquest trasllat significarà el compliment de l’article 35.1.c de la Llei 6/2022, de 5 d’agost, d’arxius i gestió documental de les Illes Balears; recollirà l’ànim i la voluntat d’evitar el seu trasllat a Mallorca que va inspirar l’antiga Ordre ministerial de 1947 i, mitjançant els acords que s’articulin entre el Consell Insular de Formentera i l’Ajuntament d’Eivissa (segons es disposa en l’article 35.2 de la citada Llei 6/2022), es garantirà la seva correcta custòdia, conservació, organització, descripció i posada a disposició, mitjançant digitalització i difusió a través del portal d’Internet del mateix Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, a les persones interessades i a la recerca en general.

El Ple ha aprovat així mateix per unanimitat el nomenament dels membres de la Comissió ètica i de bon govern del Consell Insular de Formentera, que quedarà integrat per José Manuel Alcaraz com a president, Neus Costa Mayans, Lidia Serrano i Javier González com a vocals i Ángel Custodio Navarro com a secretari.

També per unanimitat s’ha aprovat el compte general del Consell Insular de l’exercici 2022 i el seu trasllat a la Sindicatura de Comptes per a la seva fiscalització, tal com estableix la Llei reguladora de les hisendes locals.

El Ple del Consell ha ratificat per unanimitat la composició del Consell d’Entitats, que estarà presidida pel president del Consell, Lorenzo Córdoba, i vicepresidida per la consellera de Participació Ciutadana Eva Nieto.

El Ple ha aprovat també per unanimitat una proposta presentada pel Grup Socialista, i matisada per l’equip de Govern, amb la finalitat que es convoqui una Junta de Portaveus per a parlar de la creació d’una taula de treball sobre la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans per a 2025 i que es creï aquesta taula i es faci el nomenament dels seus membres al més aviat possible.

Una altra proposta del Grup Socialista que s’ha aprovat per unanimitat, i també matisada per l’equip de Govern, perquè es creï una comissió liderada pels serveis jurídics de la institució i que inclogui als partits polítics per a elaborar el nou Reglament Orgànic del Consell.

També per unanimitat el Ple ha aprovat una altra proposta del Grup Socialista perquè el Consell Insular de Formentera elabori un catàleg d’arbres singulars de l’illa. El mateix ha succeït amb una proposta del Grup Gent per Formentera per a la creació d’una web pública amb la informació actualitzada del transport públic de l’illa.

El Ple ha donat llum verda així mateix, també per unanimitat, a una proposta del Grup GxF per a instar la Delegació del Govern de les illes Balears i al Govern de l’Estat al fet que compleixi amb la seva competència i responsabilitat i organitzi els mitjans materials, econòmics, tècnics i personals i es faci càrrec de la retirada, emmagatzematge i gestió com a residus de les embarcacions arribades i que arribin al litoral de Formentera. També s’insta el Consell i a la Delegació del Govern a definir un protocol que pugui establir el temps màxim de recollida, emmagatzematge i el tràmit per a tractar les embarcacions com a residus i realitzar la gestió correcta.

També s’ha aprovat per unanimitat una proposta del Grup Socialista per a dissenyar i implementar un programa de sensibilització i formació sobre ciberestafes, dirigit fonamentalment a la població en general, emfatitzant els grups de risc i, especialment, als majors de 60 anys.

Finalment, el Ple ha aprovat per unanimitat una proposta del Grup GxF per a instar el Parlament al fet que determini que els vehicles adscrits a les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor realitzin la totalitat dels seus serveis en el territori de l’illa on es trobi domiciliada la pertinent autorització.

A l’inici del Ple ha pres possessió del seu escó el nou conseller del Grup GxF, Adán Ferrer.

Compartir