El Ple del Consell Insular de Formentera aprova el Pla Estratègic de Subvencions per als anys 2024 i 2025

El Ple del Consell de Formentera ha aprovat, amb el vot favorable de l’equip de Govern i l’abstenció dels grups de l’oposició, el Pla Estratègic de Subvencions per al 2024 i el 2025. Segons ha explicat el president de la institució, Llorenç Córdoba, es tracta d’un pla flexible, per la qual cosa, si es considera que cal ampliar alguna de les partides o afegir-ne alguna de nova, es pot dur a terme sense cap mena de problema.

El Pla Estratègic de Subvencions dona cobertura a una despesa de 2,8 milions d’euros per a l’any 2024.

El Ple també ha aprovat, amb els vots a favor de l’equip de Govern i l’abstenció dels grups de l’oposició, la regularització del programa d’explotació de l’any 2023 del contracte subscrit entre la institució i l’UTE GIREF per a la redacció dels projectes, la construcció, la posada en funcionament i l’explotació d’algunes instal·lacions de tractament integral de residus previstos en el Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans d’Eivissa i Formentera. Aquesta regularització llança un saldo a favor de la UTE de 121.660,79 euros.

El Ple del Consell Insular de Formentera ha donat compte així mateix de l’acord de la Junta de Govern pel qual es desestima la sol·licitud de l’empresa Prezero en relació a l’actualització dels preus oferts per l’empresa a l’inici del contracte de recollida de residus.

Així mateix, s’ha informat de l’inici del procediment per valorar la indemnització per danys i perjudicis a Prezero causats per la demora de l’Administració a formalitzar la nova contracta d’escombraries respecte a les partides de preus de maquinària i tecnologia, així com d ells interessos dels préstecs sol·licitats per l’empresa. Per a determinar aquesta quantia se sol·licitarà als Serveis Tècnics de l’Àrea de Gestió Ambiental perquè elaborin l’informe tècnic corresponent.

També ha informat que s’ha desestimat la petició complementària respecte a l’aplicació de la figura de l’actualització de preus al cost relacionat amb el lloguer de vehicles per a la prestació del servei.

Quant a la sol·licitud presentada per l’empresa per a l’assumpció per part del Consell dels costos extraordinaris associats a la prestació del servei de recollida de residus acordada pel Ple del Consell el 25 de febrer de 2020, l’equip de Govern també traslladarà l’acord a l’àrea d’intervenció amb la finalitat d’estimar instruir el procediment de reconeixement extrajudicial de deute. També sol·licitarà un informe tècnic a l’àrea de Gestió Ambiental sobre la valoració de les causes que han generat aquest fet i la quantitat de la indemnització que correspon abonar a l’empresa.

L’equip de Govern també ha donat compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern referent a l’aprovació inicial del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 17 kw generadora d’energia elèctrica connectada a la xarxa interior i tres estacions de càrrega de vehicles elèctrics.

Un altre assumpte del qual s’ha donat compte és de l’informe elaborat per Secretaria a petició de Sa Unió que avala la legalitat de la composició de la Junta de Govern després de la destitució del vicepresident tercer i conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular, José Manuel Alcaraz, per part del president de la institució, Llorenç Córdoba. En l’actualitat la Junta de Govern està formada pel mateix president i quatre consellers.

El Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat també declarar l’interès general per a l’ampliació de la línia de baixa tensió número 1 del centre de transformació denominat ‘el Pilar’ amb la finalitat de dotar de subministrament elèctric a un habitatge emplaçat a la Mola.

Un altre punt que s’ha aprovat en el ple celebrat aquest matí, en aquest cas per unanimitat, és una proposició realitzada pel Grup Gent per Formentera per a instar el Consell a ampliar les activitats en favor de la interculturalitat tot l’any, amb especial atenció als espais de convivència educativa, laboral i social. Així mateix, instava el Consell a recuperar la Festa Intercultural de Formentera.

La consellera de Benestar Social, Cristina Costa, ha assegurat que està completament d’acord a recuperar aquesta festa “ja que mai hem estat en contra d’ella”, però ha assenyalat que, en les reunions mantingudes amb les associacions per a organitzar aquest esdeveniment “només s’hi varen presentar sis”, per la qual cosa tot el pes d’organització recauria sobre les tres treballadores del departament d’Immigració, “i com és una cosa injusta hem decidit parar-ho per a donar-li un nou enfocament a l’organització d’aquesta festa”.

També s’ha aprovat per unanimitat una altra proposta plantejada pel Grup Gent per Formentera per la qual s’insta el Consell a tornar a cobrir la plaça de tècnic de discapacitat i a ampliar les funcions d’aquest tècnic per a impulsar l’esport inclusiu a l’illa treballant en les instal·lacions esportives públiques, a les escoletes públiques i assessorant els clubs esportius.

El conseller d’Activitat Física i Esports, Hugo Martínez, ha indicat que ja s’està treballant per treure aquesta plaça per a l’any 2025, però ha avançat que “l’objectiu en aquest 2024 és la formació, tant per a professionals de l’educació com per a monitors”. Així mateix, ha assenyalat que hi haurà formacions específiques per a clubs esportius.

També s’ha aprovat, en aquesta ocasió amb el vot a favor dels grups de l’oposició i del president del Consell Insular, una proposició del Grup Gent per Formentera per a esmenar les deficiències existents a la zona blava ja que en zones on és gratuït l’aparcament en els mesos d’hivern les màquines permeten treure el corresponent tiquet.

Cal recordar que en aquests moments l’aparcament a la zona blava és lliure en tota l’illa, a excepció de la Savina, on l’horari de pagament en els mesos d’hivern és, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Els dissabtes és de 9 a 14 hores i els diumenges i festius gratuït. A partir de l’1 d’abril (enguany a partir del 2 d’abril en ser festiu el 1), torna a haver-hi zona blava ad tota l’illa de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Els dissabtes de 9 a 14 hores i els diumenges i festius és gratuït.

El Ple també ha aprovat una proposta presentada pel Grup Socialista en la qual se sol·licita una reunió extraordinària i urgent de la Comissió de Seguiment del Codi Ètic perquè elabori un dictamen dels comportaments dels membres de l’equip de Govern implicats en la crisi institucional que està vivint la institució.

Compartir