El Consell Insular de Formentera decreta uns serveis minims del 5O% per la vaga de residus

A més, avui s’ha signat l’acta de posada en funcionament del servei entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa PREZERO ESPAÑA SAU en la que s’haposat de manifest que els mitjans associats al nou contracte encara no estan disponibles.

El passat 11 de març de 2024, el Sindicat UGT Servicios Públicos va presentar un escrit al Consell Insular de Formentera i a la Conselleria de Empresa, Ocupació i Energia del Govern de les Illes Balears donant trasllat del preavís de la convocatòria de vaga legal, a l’empara de les previsions del RD Llei 17/1977, de 4 de març, que afectarà a l’empresa PREZERO i a la totalitat dels seus treballadors del servei de neteja viaria, recollida de residus i de jardineria de l’illa de Formentera, amb un total de 30 treballadors aproximats, prevista pels dies 26 de març a les 23.00h fins l’01 d’abril a les 23.00h.

Per tant l’escrit d’UGT comunica que l’objectiu de la vaga persegueix que la direcció de l’empresa s’avingui a l’adopció de quantes mesures siguin necessàries per tal de fer complir l’increment salarial regulat al conveni col·lectiu propi que no es compleix i tampoc es milloren les condicions laborals dels treballadors. Tot això és provocat pel fet que l’empresa PREZERO ESPAÑA SAU no ha complert els increments salarials pactats entre treballadors i empresa arrel del Conveni col·lectiu subscrit entre les dos parts en data 13 de juny de 2023 per aquest any 2024 i que no estan rebent, en concret un 4’5’% respecte de l’any anterior. Les parts acordaren vincular aquesta pujada a la materialització de l’adjudicació de la nova contracta i a la revisió salarial del Consell, ambdós limitacions que s’han donat.

Hi ha que recordar que l’empresa PREZERO ESPAÑA SAU fou considerada adjudicatària de la nova contracta a l’abril de 2023 i que va signar el nou contracte amb el Consell Insular de Formentera, en data 23 de juny de 2023. Per tant, la materialització de la nova adjudicació s’ha produït.

Per altra part, la Junta de Govern del Consell Insular de Formentera celebrada el 22 de febrer de 2024 va aprovar la proposta d’actuacions en relació a la sol·licitud presentada per l’empresa adjudicatària PREZERO ESPAÑA SAU en el marc de la licitació del nou servei. Es va acordar que respecte de la sol·licitud de costos addicionals en matèria de personal derivats de la subscripció d’un nou Conveni laboral, el Consell reconeix que només procedeix l’aplicació de la fórmula de revisió de preus respecte dels costos originaris previstos en la licitació i seguint les previsions dels plecs, amb la pròpia fórmula per a revisar els costos del personal i de la normativa aplicable que reconeix que, en cap cas, l’augment que pot assumir el Consell Insular de Formentera respecte de l’augment del cost del personal pot ser superior al augment salarial dels propis treballadors de l’Administració, i estableix com a límit el previst a la Llei general dels pressupostos generals -que per al 2024 és del 2% més un variable del 0’5% en funció de l’IPC-. Per tant, la segona condició prevista al Conveni, també s’ha produït.

Vist que les parts no arribaren a cap acord, el Consell Insular de Formentera com a titular del servei essencial de residus ha aprovat per Decret de Presidència, els serveis mínims que s’han de complir, tenint en compte que en les dates que es realitzarà la vaga és equiparable als serveis que s’han de prestar en temporada alta ja que coincideixen amb la festivitat de Setmana Santa. En aquest sentit, els plecs de clàusules econòmiques administratives que regiren la licitació en la que s’emmarca la prestació d’aquest servei essencial, regula a la clàusula 31 les obligacions laborals i de prevenció de riscos, i diu al seu apartat segon, respecte de la negociació col·lectiva i la vaga “se garantizará, como mínimo el 50% de servicios mínimos para el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria.”

Aleshores, s’ha sol·licitat a la direcció de l’empresa PREZERO ESPAÑA SAU que designi el personal que ha d’atendre els serveis mínims esmentats, vist que es tracta d’un servei essencial i el fet de deixar-se de prestar posaria en perill, igualment, una altra competència municipal com és la de gestionar els residus sòlids urbans i protegir la salubritat pública (art. 25.2 b i j LRBRL). Per tant, el Consell Insular de Formentera està obligat a garantir la prestació del servei públic de recollida i de tractament de residus per salvaguardar el dret a la salut i a la salubritat de les persones. De la mateixa manera, s’ha de garantir l’obertura dels serveis associats a la prestació d’aquest servei, com ara la Deixalleria, tot garantint també l’exercici del dret al treball del personal que no secundi la vaga i, també, el dret de la ciutadania a rebre aquests serveis essencials.

Així, els serveis mínims han de ser coberts, prioritàriament, pel personal que no secundi la vaga. I, en tot cas, es consideren serveis prioritaris, el servei de recollida de contenidors de rebuig, els serveis de neteja dels entorns dels contenidors i el serveis de neteja viària, especialment, coincidint amb les festivitats de Setmana Santa als nuclis urbans, així com l’apertura del Punt Verd-Deixalleria.

A més a més, en el marc d’aquesta licitació, es preveia que el servei estaria operatiu al cent per cent, als 8 (VUIT) mesos des de la signatura del contracte, termini que expirava avui, dia 25 de març de 2024. En aquest sentit, aquest matí s’ha realitzat l’acte de signatura de l’acta de posada en funcionament i d’inici de la liquidació del conjunt d’inversions entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa PREZERO ESPAÑA SAU en la que s’ha donat compte del grau de compliment de la implementació del nou servei per part de l’empresa.

Respecte de la posada a disposició de la maquinaria associada a la nova contracta, l’empresa ha informat que només disposa de la maquinaria de la que ja disposava en el darrer contracte així com alguns vehicles en lloguer, incomplint-se allò que s’havia compromès a tenir en funcionament a l’inici del contracte. Respecte del personal associat al contracte, l’empresa no disposava de les dades actualitzades, per tant, remetrà la documentació al Consell Insular de Formentera en el termini d’un mes. Respecte dels mitjans i d’altres béns associats a la nova contra ta com els contenidors (301) i les papereres (430), no s’ha realitzat l’encomana. Per tant, tampoc s’han realitzat les tasques associades als nous contenidors, com la instal·lació dels dispositius electrònics identificadors.

Tampoc s’ha posat a disposició dels treballadors de l’empresa els dispositius mòbils que l’empresa va dir que els hi donaria al començament de la contracta. No s’ha posat en funcionament per part de l’empresa la pàgina web relativa a la nova contracta així com tampoc les bàscules de pesatge per la Deixalleria així com per el pesatge dels residus provinents dels vaixells. L’empresa encara no ha encarregat els compostadors que va dir posaria a disposició de la ciutadania, així comtampoc els compostadors comunitaris ni la màquina de compostatge semiindustrial que ha d’anar ubicada al Centre de Dia.

Per tot l’anterior, el Consell Insular de Formentera es troba preocupat per la manca de posada en funcionament del nou servei, no haver posat a disposició dels treballadors els vehicles que s’havia compromès a incorporar al servei del nou contracte -qüestió que recordem també ha estat reclamada pels treballadors – així com la resta de béns i maquinaria associada a la mateixa i, sobretot, de l’incompliment de les obligacions que l’empresa PREZERO ESPAÑA SAU ha assumit vers els seus treballadors en el marc del Conveni col·lectiu aplicable en matèria salarial.

Per últim, vist que els dies de vaga convocada pels treballadors de l’empresa PREZERO ESPAÑA SAU recauen en dies festius, demanem a la ciutadania una corresponsabilitat i una major conscienciació en la disposició dels residus dins dels contenidors, mantenint els entorns dels mateixos en bones condicions, i fent usos dels contenidors en cas de necessitat. Agraïm enormement la col·laboració de la ciutadania en aquests moments i apel.lam al bon enteniment entre l’empresa PREZERO ESPAÑA SAU i els treballadors de la mateixa empresa per a que puguin trobar una solució al conflicte laboral i desconvocar la vaga.

Compartir