El Ple aprova per unanimitat el Pla de Gestió del Patrimoni Cultural per al bienni 2024-2025

El Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat per unanimitat el Pla de Gestió del Patrimoni Cultural per al bienni 2024-2025, que ha estat redactat pels serveis tècnics de l’àrea de Patrimoni. Segons ha assenyalat el conseller de Patrimoni, Óscar Portas, “es tracta d’un document bàsic per planificar la gestió del patrimoni cultural en l’àmbit insular”.

Els objectius bàsics d’aquest pla són aprovar aquells documents que prescriu la legislació vigent a l’hora de gestionar el patrimoni cultural, col·laborar amb altres administracions per rebre l’assessorament tècnic necessari en matèria de patrimoni cultural i establir les actuacions prioritàries per a facilitar el bon funcionament intern de l’àrea de Patrimoni.

Quant a les actuacions a dur a terme, destaquen l’elaboració de l’inventari del patrimoni cultural immaterial; la fase II de la carta arqueològica subaquàtica; la revisió del catàleg i de l’inventari del patrimoni cultural de Formentera; la finalització del catàleg de camins; l’aprovació del Pla Especial de Protecció del lloc històric de ses Salines; l’encàrrec del Pla Especial de Protecció del lloc històric de la Colònia penitenciària de la Savina o es Campament; encàrrec del Pla Especial de Protecció del lloc d’interès etnològic dels varadors i elaboració del catàleg d’embarcacions tradicionals de Formentera.

Quant a l’apartat de recerca, el Pla de Gestió del Patrimoni Cultural per al bienni 2024-2025 preveu la documentació del patrimoni cultural immaterial; l’estudi interdisciplinari del jaciment arqueològic des Monestir; l’estudi interdisciplinari del procés de repoblació de Formentera durant el segle XVIII; l’estudi arqueològic de béns immobles amb alt grau de deterioració i les intervencions arqueològiques no invasives i en jaciments ja excavats.

Quant a les mesures de foment del patrimoni insular, el Pla destaca la convocatòria de la beca de recerca del Consell i les ajudes a la cerca en matèria de patrimoni cultural.

En matèria de protecció, destaca el control de les actuacions en els béns del patrimoni cultural; l’autorització d’intervencions arqueològiques; l’aprovació d’informes i memòries derivades d’intervencions arqueològiques; el control de l’accés a les coves d’interès arqueològic; la instal·lació d’informació en els béns més sensibles; establir eines jurídiques de protecció; la declaració de diferents béns d’interès cultural, béns catalogat i béns d’interès cultural immaterials.

En matèria de conservació, restauració i adquisició, el pla biennal preveu avaluar l’estat actual dels immobles integrants del BIC de ses Salines; l’aprovació del projecte de rehabilitació i de museografia de ca Ramón; l’aprovació del projecte de restauració, consolidació i posada en valor del Campament; la redacció de projectes de consolidació i restauració de les torres costaneres; la neteja i manteniment dels jaciments arqueològics; la posada en valor del jaciment de Cap de Barbaria II; la rehabilitació de Can Ramon; la restauració i posada en valor des Campament; la restauració de la casa del Telègraf; la restauració de la capella de sa Tanca Vella i la posada en valor del seu entorn; l’adquisició de fons per a la col·lecció etnogràfica de Formentera i per a l’arxiu d’imatge i so; ajudes per a conservar, restaurar i mantenir béns del patrimoni cultural; col·laboració amb titulars de béns del patrimoni cultural.

Quant a difusió i formació, destaca el foment d’accés a espais i instal·lacions com es Campament, la col·lecció etnogràfica de Formentera, l’església i fossar Vell de Sant Francesc, el molí Vell de la Mola, la torres des Pi des Català, al far de la Mola i a l’arxiu del Consell Insular de Formentera.

En matèria de divulgació, es preveu la publicació electrònica de les intervencions arqueològiques preventives; l’elaboració de material didàctic sobre el patrimoni cultural de Formentera; la publicació de fullets sobre patrimoni cultural de Formentera; la publicació dels estudis de cerca sobre Formentera; la publicació de la revista Formentera; l’actualització de l’àrea virtual de Patrimoni Cultural del Consell; l’organització d’exposicions de materials arqueològics del MAEF i la senyalització dels béns del patrimoni cultural.

Referent a formació, es donarà continuïtat a les jornades d’estudis locals Joan Marí Cardona i al curs d’història de Formentera; es faran cursos i tallers de recuperació d’activitats tradicionals; tallers de tècniques i materials tradicionals en l’arquitectura tradicional i la sensibilització sobre patrimoni cultural en diferents col·lectius i associacions.

El ple ha aprovat al seu torn, també per unanimitat, la limitació de l’accés de vehicles a la finca de sa Tanca d’Allà Dins des del 15 de maig al 15 d’octubre, alguna cosa que es realitza anualment. També ha aprovat per unanimitat restringir en aquestes mateixes dates l’accés i l’estacionament a les zones de Caló des Mort i es Ram.

El Ple ha donat llum verda, també per unanimitat, a una proposta d’acord plantejada pel Grup Gent per Formentera per instar el Consell de Formentera a complir amb el Reglament Orgànic del Consell i donar resposta als escrits i sol·licituds de documentació per a garantir la transparència de la institució i respectar el dret de l’oposició a fer el seu treball de control i fiscalització al govern.

També insta el Consell a convocar les juntes de portaveus sol·licitades de manera legítima pels grups de l’oposició i es doni accés digital als expedients sobre els quals l’oposició demana informació.

El president del Consell, Llorenç Córdoba, ha justificat el vot favorable de l’equip de Govern a aquesta proposta i ha reconegut que ja ha pres mesures per tractar d’esclarir les filtracions d’informació que s’estan realitzant en els últims temps a determinats mitjans de comunicació en qüestions en les quals encara no s’havia informat els grups de l’oposició.

Una altra proposta que ha tirat endavant per unanimitat, en aquest cas plantejada per Gent per Formentera i matisada per l’equip de Govern, insta el Consell Insular a interposar les penalitats corresponents a l’empresa Prezero, adjudicatària de la contracta d’escombraries, als possibles incompliments del contracte segons la normativa aplicable. També insta la institució a continuar fent el seguiment i garantir el compliment de la nova contracta de residus i a fer seguiment, i formar part si fes falta, de les negociacions entre l’empresa i els treballadors per a evitar una nova vaga el mes de juny, en aquest cas indefinida, del personal de neteja.

La proposta insta també a Prezero al fet que compleixi totes les previsions del conveni col·lectiu, inclòs el pagament de l’increment salarial previst per a l’any 2024 i següents, subscrit amb els treballadors de l’empresa.

Finalment, el Consell instarà la Direcció General de Treball a intervenir en el conflicte laboral que va originar els anuncis de vaga dels treballadors de l’empresa Prezero.

Una altra proposta que ha obtingut la unanimitat del Ple també l’ha plantejat Gent per Formentera relativa a instar el Consell i al Govern balear a fer complir el reglament de s’Estany des Peix i a impedir la realització d’activitats econòmiques en aquest enclavament. També demana al Consell que sol·liciti un informe a la Conselleria autonòmica de Sector Primari i Litoral sobre la capacitat de càrrega de s’Estany, així com determinar si es tracta d’un fondeig regulat en funció d’aquesta capacitat de càrrega.

Compareixença:

VERÓNICA CASTELLÓ PÉREZ, vicepresidenta primera i consellera deMobilitat i Gestió Ambiental

La consellera de Mobilitat i Gestió Ambiental ha destacat la gran labor desenvolupada des de les seves conselleries en aquests deu mesos que portem de legislatura.

En relació al Formentera.eco, Castelló ha revelat que el primer que va caldre tractar en l’àrea de Mobilitat varen ser dos contenciosos relacionats amb el sostre de vehicles de la regulació d’entrada i circulació de vehicles en vigor en 2023, alguna cosa que també s’ha repetit respecte al sostre interposat per a 2024.

En total, l’estiu passat es van gestionar 59.000 peticions de reserva, de les quals el 10% es van desestimar per no finalitzar el tràmit o per no esmenar la falta de documentació. Es van interposar un total de 2.200 propostes de sanció.

Referent al taxi, el Consell actualitzarà i modificarà l’actual reglament del taxi, ja que cal adaptar-lo a la modificació de la llei 1/2024 en matèria de transports de les illes Balears.

BUS:

Davant el gran dèficit que estava suposant la gratuïtat a tot usuari del transport públic i els advertiments davant la dificultat de poder justificar les bonificacions estatals aplicades a l’actual sistema tarifari, a partir de l’1 de setembre de 2023 es van modificar les bonificacions als usuaris i aquestes s’han continuat aplicant fins a dia d’avui i així serà fins a 31 de desembre del 2024. Gràcies a això cal destacar el creixement en 2023 en gairebé 100.000 usuaris respecte a l’any 2022.

Amb els pressupostos de l’any 2024 s’han millorat les freqüències en els mesos d’hivern, unificant les línies L1 i L2 en una sola. Des de demà divendres es tornarà a comptar amb la línia L1 amb freqüències cada 45 minuts i la L2 amb freqüències cada hora, així com la resta de línies que s’activen amb l’inici de la temporada turística.

El principal repte d’aquesta legislatura és la nova concessió del transport públic, el plec de condicions del qual està en fase d’elaboració.

RUTES VERDES

S’han substituït una mica més de 170 senyals que tenien errors ortogràfics, dificultat de lectura o que per vandalisme havien desaparegut. Es pretén estudiar l’actual plantejament i extensió de les rutes verdes amb la possibilitat d’ampliar i millorar la xarxa.

ZONA BLAVA I ALTRES REGULACIONS:

En primer lloc, es va sol·licitar l’autorització d’ocupació temporal de la zona portuària a la APB per a poder regular els aparcaments en aquest espai. A més, s’està treballant en la documentació requerida per a poder elaborar i signar un conveni amb aquest ens de l’administració.

A l’hivern, a pesar que finalment només han pogut ser 2 mesos, s’ha suspès la regulació de l’aparcament als pobles de Sant Francesc i Sant Ferran, les places de 15 minuts s’han ampliat d’horari fins es 30 minuts i el tiquet per a residents és de 3 dies durant tot l’any.

Hi ha una partida de Fons europeus que es dedicarà a la millora i renovació de parquímetres, de senyalització viària i del programari de funcionament del Formentera.eco.

PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS:

S’ha fet una revisió del conveni entre el Consell i l’IBE perquè s’havia signat l’adhesió a la xarxa MELIB però no s’havia tancat la part del manteniment de la xarxa de punts, que finalment ja està resolt. S’ha detectat la manca de mòdems en molts dels punts de recàrrega que impossibiliten les connectivitats en la xarxa i per això actualment hi ha pocs punts connectats que siguin visibles en l’APP. Existeix una partida de Fons europeus amb la qual es vol renovar i ampliar la xarxa, també per a motos i bicicletes, amb la qual s’espera acabar en 2024 amb un adequat i correcte funcionament de tots els punts.

ÀREA DE GESTIÓ AMBIENTAL

RESIDUS

El repte més difícil que està afrontant el Consell diàriament des d’inici de legislatura és la posada en marxa de la nova contracta de residus. Avui fa 1 mes que va entrar en vigor definitivament la nova contracta de recollida de residus, neteja viària i de jardineria i gestió i Formentera ja ha afrontat una vaga dels treballadors de Prezero per l’impagament de la pujada salarial als treballadors per l’incomplint el conveni col·lectiu de l’empresa adjudicatària del contracte, que a més ha volgut fer culpable directe al Consell d’aquesta situació.

Amb aquest nou contracte Formentera ha de comptar amb la recollida de la fracció orgànica gràcies a la implantació del 5è contenidor, previst per al primer semestre del 2025 i que serà subvencionat amb Fons europeus.

També s’està preparant una licitació de nous banys químics per a les platges i alguns pobles de l’illa.

ENERGIA

S’han instal·lat plaques solars en l’edifici del CENF i s’ha licitat l’ampliació d’instal·lació de plaques solars en el centre de dia. Està a punt d’acabar-se l’execució del projecte VPP4Islands amb el qual es posarà en funcionament les comunitats energètiques i s’ha acabat de realitzar les certificacions energètiques dels edificis del Consell.

AIGUA

Formentera pot continuar fent gala de ser la zona de totes les illes on menys pèrdues té la xarxa d’aigua potable, amb un 90-92% d’efectivitat. Per contra, hi ha filtracions que salinitzen la xarxa de sanejament que cal localitzar.

FAUNA I FLORA

La Conselleria s’ha pres molt de debò la lluita contra la plaga de la processionària. Després de dos anys sense fumigació aèria, a inicis de legislatura es va aconseguir que el Govern atengués la petició del Consell i a l’octubre d’enguany es durà a terme la fumigació aèria. Es va contractar també una campanya d’eliminació i retirada de bosses. Després de 8 setmanes de treball es van retirar més de 15.000 bosses de processionària i es van repartir 6.000 cartutxos a caçadors. Encara desconeixem quantes bosses més s’han retirat amb la seva ajuda. Per al pròxim hivern aquestes actuacions es repetiran i abans, a l’estiu, es col·locaran paranys.

Compartir