El Consell Insular de Formentera adjudica les concessions dels quioscos de platges

El Consell Insular de Formentera ha adjudicat els lots de serveis de temporada de l’expedient de contractació de la cessió dels drets d’explotació dels serveis de temporada en platges per al període 2023-2028.

En una Junta de Govern extraordinària, els consellers han aprovat adjudicar a l’empresa Mar i Platja 2 S.L. el lot 3, de Cala Saona; a Apartamentos Castaví S.L. el lot 19 des Pujols; a Paraíso de los Pinos S.A. el lot 24 des Pujols; a Delle Vittorie S.L. el lot 35 de la platja des Arenals; a Monolisto 2016 S.L. el lot 38 de la platja des Arenals; a Faraway La Mola S.L. el lot 43 de Migjorn i a Ojalá Formentera 3 S.L. el lot 50 de la platja des Ca Marí.

Així mateix, la Junta de Govern ha requerit als licitadors perquè facin efectiva la totalitat de l’import d’adjudicació abans de la signatura del contracte, que haurà de fer-se efectiva en el termini no superior a 15 dies hàbils a comptar des de la recepció de l’acord de la Junta de Govern. Un tècnic de l’Àrea de litoral del Consell Insular de Formentera serà la responsable del contracte i li correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions, així com dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la seva correcta execució.

La Junta de Govern ha acordat al seu torn donar per retirada l’oferta del licitador Tafa Merenglen i requerir al licitador Bartolomé Escandell Torres, del lot 27 de la platja des Copinar, perquè, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà d’aquell en què hagi estat requerit per a això, presenti la documentació que li requereix per aconseguir la concessió.

Compartir