El Consell Insular de Formentera adjudica dos beques de formació per a persones que han participat en el projecte de Servei de Formació, Integració i Ocupació Pública (FIOP) ambgrau de discapacitat reconegut

Després de la realització de la formació FIOP per a persones amb grau de discapacitat reconegut, des del Consell Insular de Formentera s’ha impulsat una ajuda complementària a la formació acadèmica i pràctica, amb la intenció de millorar la seva preparació així com la inserció en el món laboral de les administracions públiques. Així doncs, després de la valoració per part de la Comissió Avaluadora de l’entrevista i els mèrits presentats pels candidats, s’han adjudicat dos beques als usuaris i usuàries amb major puntuació.

El període de pràctiques formatives serà de 20 hores setmanals remunerades que començaran el 13 maig i finalitzaran el 12 de novembre, es a dir, un termini de 6 mesos. Concretament, les pràctiques es realitzaran dins l’equip del servei de neteja del Consell, en qualsevol de les dependències o àrees de treball segons les necessitats del servei. Dins la jornada establerta, s’efectuaran les tasques pròpies del servei així com qualsevol altra tasca pròpia de la seva categoria que li sigui encomanada i per a la qual hagi estat prèviament instruït/da.

Compartir