El Consell Insular de Formentera penalitza Vodafone amb 37.145 euros per incompliment en els nivells de qualitat del servei

La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera ha acordat interposar una sanció a l’empresa Vodafone España SAU per un import de 37.145,47 euros per incidències en l’execució del contracte de serveis de Telecomunicacions de Veu i Dades de la institució.

En data de 17 d’agost de 2023, el tècnics de l’àrea de Noves Tecnologies de la Informació varen emetre un informe d’incompliment dels nivells de qualitat de servei del contracte de telecomunicacions de veu i dades per una incidència en el servei des del dia 21 d’abril de 2023 a les 11.20 h al 23 d’abril de 2023 a les 23.25 h.

La companyia va presentar una al·legació on assegurava que els fets que varen donar lloc a la incidència no són imputables a Vodafone, que la incidència no és dels supòsits imputables i que no hi ha proporcionalitat en la sanció.

Aquesta al·legació va ser desestimada per la qual cosa la Junta de Govern ha confirmat la penalitat de 37.145,47 euros que es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si és el cas, s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments.

Compartir