La baixa qualitat, els elements inapropiats i la seguretat, principals problemes dels amarraments ecològics i els pantalans de s’Estany des Peix

El reforç d’ancoratges dels fondejos en arena amb uns altres de millor qualitat; canviar els tacs químics actuals per uns altres amb les unions mecàniques soldades, la col·locació de brides de nilons per dificultar que s’afluixin els grillons dels fondejos; la substitució de les boies punxades i la instal·lació de les no existents i la instal·lació d’elements de seguretat en els pantalans flotants són algunes de les solucions que proposa l’informe encarregat pel conseller de Litoral, Llorenç Córdoba, per millorar la seguretat dels amarraments ecològics i el pantalà flotant de s’Estany des Peix després de l’onada d’embarcacions que es varen deixar anar d’aquests amarraments durant els temporals soferts a la fi de 2023.

Després de la realització d’una inspecció subaquàtica amb equip de bussejadors i embarcació de suport dels 207 punts d’amarrament en boia, els tècnics varen establir que 30 dels punts de fondeig estan en mal estat a causa de la fallada de l’ancoratge. “En els casos més greus l’ancoratge està pràcticament arrencat, la vareta de l’ancoratge i els estabilitzadors estan completament desenterrats i si s’utilitza la instal·lació pot fallar completament”, indica textualment l’informe. “En els menys greus la vareta es troba entre 25 i 50 centímetres desenterrada i, encara que no vagi a més, amb el temps i els temporals es pot acabar partint”, al que cal sumar-li que “com més sortit està un ancoratge menor és la seva capacitat de càrrega, amb el que l’eficàcia del mateix no està garantida”.

Així mateix, s’han detectat quatre ancoratges tipus tac químic en mal estat, parcialment arrencats o que es mouen i que no es pot garantir el seu correcte funcionament. “En general tots els tacs químics presenten un problema i és que estan fabricats amb unions mecàniques sense soldar, amb el que amb el temps es poden afluixar i la instal·lació fallar. Això s’ha solucionada en alguns casos amb un trepant i un passador d’acer inoxidable travessant la rosca no soldada. Si el passador falla o produeix corrosió galvànica a la vareta, amb el temps es podria deixar anar la part superior de l’ancoratge”, dictamina l’informe.

Un altre de les fallades detectades és que 41 grillons dels fondejos estaven fluixos o mal atapeïts. En aquest cas els bussejadors els van estrènyer i van col·locar brides de nilons per a dificultar que es tornin a afluixar i com a testimoni per a futures inspeccions.

També s’han detectat 16 amarres de l’usuari sense guarda-caps i altres deficiències, ja que el sistema instal·lat manca d’una amarra on l’usuari pugui amarrar els seus caps i, d’aquesta manera, “és responsabilitat de cada usuari l’instal·lar-se unes amarres fixades a la cadena amb un grilló o directament lligades a la cadena”.

La inspecció realitzada a petició del conseller de Litoral va detectar al també que hi havia 12 boies de fons punxades o inexistents. “Per a evitar que el fregament de la cadena provoqués danys constants a la flora i fauna al voltant del punt d’amarrament es van instal·lar boies de fons amarrades a la meitat de la cadena, de manera que aquesta quedés separada del fons. L’elecció del model de boia no va ser el més encertat ja que són les que normalment s’utilitzen per a abalisaments de platges, no són de plàstic rígid i amb el temps s’acaben punxant, deformant i inundant, per la qual cosa deixen de complir la seva funció”. La recomanació en aquest cas és que, conforme es vagin deteriorant, siguin substituïdes per un altre model de boia rígida específica per a romandre submergida i dissenyades per a resistir millor el pas del temps.

També s’han detectat boies de superfície danyades o amb aigua dins. D’una banda la part on es fixa a la cadena és de plàstic i el propi pes de la cadena l’acaba desgastant i trencant, la qual cosa provoca l’enfonsament de la boia o que aquesta es desprengui de la instal·lació. A més, a l’ésser un model rígid, “durant les encalmades pot picar a l’embarcació danyant la seva pintura o marcant la seva antifouling. Recomanem que conforme es deteriorin i hagin de ser canviades siguin substituïdes per un model inflable amb un altre sistema d’unió a la cadena que no sigui de plàstic”.

Diversos ancoratges dels 207 inspeccionats estan instal·lats en zones on hi ha Caulerpa Prolifera, sobretot en la zona sud-est. Aquest fet és destacable ja que el mateix projecte determina que no s’instal·laran ancoratges ni fondeig de cap mena sobre aquesta alga.

Quant als pantalans, la inspecció ha determinat que manquen d’elements de seguretat com ara escales d’accés en cas de caiguda a la mar, llums, cèrcols salvavides, extintors i farmacioles, entre altres coses. “Sent una instal·lació utilitzada per gent gran, creiem que és molt necessari instal·lar escales en diversos punts per a poder accedir a la superfície en cas de caiguda a la mar. Es poden instal·lar torretes d’alumini equipades amb extintors, cèrcols salvavides amb caps, farmaciola de primers auxilis i fins a un desfibril·lador automàtic. També seria necessari algun punt de llum amb sistema de plaques solars i cèl·lula fotoelèctrica que il·lumini l’estructura en alguns punts”.

Es proposa al seu torn en els pantalans la substitució dels guarda-caps de plàstic per guarda-caps d’acer en les guies de la part exterior dels pantalans.

Compartir