Constituïda la Comissió de Seguiment del Codi Ètic del Consell Insular de Formentera

Aquest matí s’ha constituït en el Consell Insular de Formentera la Comissió de Seguiment del Codi Ètic de la institució. Un òrgan presidit pel vicepresident tercer i conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular, José Manuel Alcaraz, i en el qual participen com a vocals Javier González Granado, Neus Costa i Lidia Serrano, i com a secretari el secretari de la institució Ángel Custodio Navarro.

Entre les funcions de la Comissió es troben rebre les observacions, consultes i suggeriments per dur a terme les propostes d’adaptació de les previsions establertes en el present Codi, resoldre les consultes en relació amb l’aplicació del Codi o rebre les queixes o denúncies, si és el cas, sobre possibles incompliments dels valors, principis i conductes recollits en el Codi i realitzar el tràmit que procedeixi. La Comissió elaborarà un informe anual de supervisió de compliment del Codi, reunint se una vegada a l’any, com a mínim.

Compartir