Un total de 10 persones superen l’examen per a obtenir el permís de conducció de taxi a Formentera. A l’abril es farà una segona prova.

En concret, segons han assenyalat des de la Conselleria de Mobilitat, s’havien inscrit 16 persones a aquesta primera convocatòria, però tres d’elles van quedar fora perquè no varen presentar tota la documentació. Dels 13 que sí que varen fer l’examen, van aprovar 10.

El pròxim 12 d’abril hi haurà una segona convocatòria per a obtenir el permís de conducció de taxi. Els interessats podran inscriure’s a partir del 25 de març i durant cinc dies hàbils a comptar després d’aquesta data.

Podran optar al permís de conductor local les persones que reuneixin els següents requisits:

  • Tenir la nacionalitat espanyola, d’un estat de la Unió Europea, o d’un altre estat estranger els ciutadans del qual, en virtut de tractat internacional, s’equipessin als ciutadans espanyols als efectes contemplats en aquestes bases.
  • Tenir certificat d’escolaritat, certificat d’estudis primaris o un altre títol superior a aquest. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, l’aspirant haurà de presentar original o fotocòpia compulsada de la credencial que acrediti la seva homologació, o ben original o còpia compulsada de la credencial per a l’exercici de la professió corresponent.
  • Tenir un certificat, títol o diploma acreditatiu de coneixements bàsics de la llengua catalana. En cas de no tenir-ho s’haurà de superar una prova de llengua catalana.
  • Els aspirants que siguin estrangers de països de parla no castellana, a més dels documents anteriors, hauran d’aportar fotocòpia del diploma superior de llengua castellana-espanyol com a llengua estrangera o del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes conforme al Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre i, en el cas que no ho tinguin, serà requisit que superin una prova específica d’aquests coneixements convocada per la corporació local corresponent, d’acord amb l’anterior normativa.
  • Certificat de capacitat física i psicològica.
  • Certificat de no tenir antecedents penals.
  • Certificat expedit per la Prefectura provincial de trànsit, en el qual s’acrediti que l’interessat no ha estat sancionat per resolució ferma en els dos últims anys per les infraccions qualificades com molt greus.
Compartir