El Consell Insular de Formentera donarà una xerrada per a informar de les ajudes econòmiques del Govern per a prevenir incendis forestals

El Consell Insular de Formentera ha organitzat una xerrada per a informar de les ajudes econòmiques que ofereix el Govern de les illes Balears per a la prevenció d’incendis forestals. La cita serà el dijous, 25 d’abril, a les 10 hores a la Sala d’Actes del Consell Insular.

Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones, organismes o les associacions tant públiques com privades que siguin propietàries o titulars de parcel·les forestals situades en una zona declarada de risc d’incendi forestal alt, molt alt o extremadament alt d’acord amb l’IV Pla de defensa d’incendis forestals de les illes Balears. També aquells que disposin, en els aprofitaments de boscos privats de més de 5 hectàrees, d’un pla de gestió forestal sostenible aprovat per la persona titular de la Conselleria competent en matèria forestal. Per a aprofitaments de boscos privats de menys superfície, si no es disposa d’un pla de gestió forestal, s’ha de disposar d’un pla d’aprofitament forestal aprovat, en el cas que es prevegin actuacions successives durant diversos anys, o una llicència de tala o aprofitament de recursos silvestres autoritzada per l’administració forestal.

Les actuacions subvencionables seran, entre altres, la creació de franges de prevenció d’incendis forestals, l’aclarit d’arbratge forestal, la gestió dels arbres forestals afectats per desastres naturals, la recuperació de cultius en bancals abandonats i la redacció d’instruments de planificació forestal.

La inversió màxima auxiliable és de 30.000 euros per beneficiari.

Compartir