El Consell Insular de Formentera destinarà 75.000 euros a l’acció concertada amb la Cooperativa del Camp

El Ple del Consell Insular ha aprovat per unanimitat les bases reguladores de l’acció concertada entre la institució i la Cooperativa del Camp de Formentera per a la continuïtat de les actuacions del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l’entorn rural i del paisatge de Formentera durant l’any 2024.

El Consell aportarà a aquest efecte un total de 75.000 euros en un pagament únic en el moment de la formalització d’aquesta acció concertada.

El Ple ha aprovat al seu torn la modificació de l’article 6 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de l’Escola de Música i Dansa. En ella s’inclou que els membres de les famílies nombroses i monoparentals tendran dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seua categoria, els pugui correspondre segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seua situació en el moment de la sol·licitud.

Així mateix, l’alumnat que rebi beques o altres ajudes de caràcter oficial no està obligat a pagar la taxa de matrícula. D’altra banda, aquells alumnes que en formalitzar la matrícula s’acullin a l’exempció per haver sol·licitat una beca i posteriorment no obtenguin la condició de becats quedaran obligats a pagar la taxa corresponent de la matrícula que varen realitzar. El fet de no pagar-la comportarà l’anul·lació de la matrícula.

Les persones en situació de dependència en grau dos o tres i les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % queden exemptes de pagar la taxa, així com els membres de la seua unitat familiar.

Al seu torn, tendran dret de l’exempció total de la taxa les víctimes de violència de gènere i els fills que en depenguin, així com els membres de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, els membres de les famílies en situació de risc social, els joves tutelats i extutelats en via d’emancipació, els joves en acolliment familiar, i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

El Ple del Consell Insular de Formentera ha expressat al seu torn, també per unanimitat, el seu rebuig a la concessió del títol de “reial” a l’entitat Acadèmi de sa Llengo Baléà, així com al nom que porta i al seu propòsit de fixar una norma sense fonament científic ni cap mena de consens per a la llengua pròpia de les Illes Balears. Així mateix, i segons ha pactat l’equip de Govern amb el Grup Gent per Formentera, instarà la Casa Reial que retiri aquest títol.

Una altra proposta que ha obtengut la unanimitat del Ple és la de la revisió interanual de les tarifes que s’han d’aplicar al servei del taxi.

El Ple ha donat el seu suport unànime a una proposta del Grup Gent per Formentera en la qual es manifesta clarament l’oposició de tots els grups a una ampliació del port de Formentera. En aquest sentit l’equip de Govern, a través del conseller José Manuel Alcaraz, ha recordat que tant Sa Unió com el president Lorenzo Córdoba han rebutjat en tot moment qualsevol ampliació del port. Així mateix, ha blasmat la intervenció del senador per Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, en l’últim ple del Senat, en la qual “va mentir” en assegurar que des de Sa Unió estaven a favor d’aquesta ampliació.

Una altra proposta de Gent per Formentera que ha rebut el suport unànime dels grups del Ple ha estat la relativa a l’aplicació del Pla de Salvament de Platges de l’illa de Formentera. En aquest sentit, s’ha acordat contractar el personal necessari per garantir l’ús públic de la mar en condicions de seguretat i protecció segons la catalogació de platges que presenta l’illa.

També ha rebut llum verda per unanimitat una altra proposta de Gent per Formentera per la qual s’insta el Consell a contractar de manera urgent un inspector de turisme, així com també s’insta l’àrea d’inspecció de la institució a aprovar i executar el Pla d’inspecció de qualitat d’estades turístiques en habitatges per garantir el compliment del pla. Així mateix, s’insta l’àrea d’inspecció, en col·laboració amb la Policia Local o la Guàrdia Civil, a aprovar i executar un pla d’inspecció dels habitatges no turístics per garantir que es dediquin exclusivament al lloguer residencial.

La proposta inclou al seu torn la necessitat de continuar revisant els anuncis de lloguer turístic a internet per garantir que només es promocionin els que compten amb autorització turística i que el Consell redacti un pla d’inspecció específic per a l’habitabilitat dels espais llogats de manera residencial.

“Ja hem iniciat el tràmit administratiu per a aquesta contractació” ha assegurat el conseller de Turisme, Artal Mayans, “així com la de més zeladors, ja que en l’actualitat només n’hi ha un”. També ha reconegut que seria una bona solució poder comptar amb la Policia Local per a aquestes labors d’inspecció, tal com fan altres institucions.

El Ple ha aprovat al seu torn una altra proposició del Grup Gent per Formentera per instar la Direcció General de Costes i Litoral del Govern Balear a renovar la senyalització i els cordons i tancaments de protecció amb la finalitat d’evitar alteracions al sistema dunar i als ecosistemes adjacents, i d’aquesta manera garantir un bon estat de conservació de tots els hàbitats del Parc natural de ses Salines.

També per unanimitat el Ple ha aprovat una proposta del Grup Socialista per instar el Consell a continuar amb la creació de més rutes verdes per a ciclistes i senderistes i que les noves siguin circulars perquè enllacin diferents punts de l’illa. Així mateix, insta que es revisi l’estat d’aquestes rutes i es renovin els seus senyals.

Un altre punt que inclou la proposta és que s’actualitzi i ampliï la plataforma web formentera.es, on es pugui consular tota la informació referent a les rutes verdes, així com que s’elabori un llistat de bens patrimonials i paisatgístics que puguin ser inclosos en aquestes rutes.

Finalment, s’insta el Consell a actualitzar i ampliar l’audioguia patrimonial que es troba a la web formentera.es i enllaçar-la amb les rutes planificades, que es fomenti el seu ús perquè pugui ser escoltada pels usuaris de les rutes i així posar en valor tot el patrimoni de Formentera, i que s’instal·lin sis bases de reparació de bicicletes repartides als diferents nuclis urbans de l’illa.

Finalment, el Ple ha aprovat per unanimitat una proposta del Grup Sa Unió per instar el Govern central a dotar a l’illa d’un servei permanent d’expedició de DNI i passaport.

La compareixença del mes ha estat a càrrec del conseller de Territori i Infraestructures, Javier Serra, qui ha destacat la situació “alarmant i preocupant” en la qual es va trobar l’àrea d’Urbanisme, que es trobava pràcticament paralitzada. En aquests mesos s’ha aconseguit reduir terminis a l’hora d’atorgar llicències i de resoldre expedients d’aquesta àrea, i s’espera que a final de legislatura s’aconsegueixi acostar els terminis als termes que marca la legislació.

Serra ha recalcat que hi havia al voltant de mil expedients pendents de resolució entre tràmits administratius i de disciplina urbanística, “amb retards d’anys i anys”. De fet, hi ha expedients de llicència d’obra nova amb dos anys de retard i en rústic amb més de nou anys.

S’ha realitzat una reestructuració del departament i, “encara tenint un tècnic menys, hem anat donat preferència als finals d’obra i les cèdules d’habitabilitat” per no eternitzar els procediments. També es dona prioritat als estudis de detall, principalment a aquells vinculats a parcel·les que suposen cessió de terrenys públics al Consell.

Està prevista també una modificació puntual del PTI de l’illa, que suposarà simplificacions, correcció d’errors i modificació d’urbans.
Quant al departament d’Infraestructures, compta amb poc personal, però amb una càrrega de treball molt elevada. En aquests moments està en marxa el projecte d’embelliment i millora de sa Roqueta, que ja està molt avançat i del qual quedarà per a final de l’estiu el soterrament de línies aèries, a més de les obres de la coberta del camp de futbol de Formentera, el projecte de sanejament del nucli de Ca Marí, que entrarà en la seua segona fase després de la temporada turística.

Compartir